Securitatea Datelor Personale

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I.         REGULI GENERALE

 • În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare, operatorul PURE TECH KITS S.R.L., o societate constituită și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul social în Hălăucești, jud. Iași, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J22/11/2017, cod unic de identificare fiscala 36889614, („Operatorul”), vă aduce la cunoștință prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor de mai jos.
 • Operatorul este înregistrat în Registrul General de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 0008979.
 • Prelucrarea datelor se realizează prin mijloace automate și neautomate, cu respectarea cerințelor legale si în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.
 • Activitatea desfășurată de Operator este în conformitate cu legislația aplicabilă referitoare la protecția siguranței datelor și la securitatea acestora.

II.       CATEGORII DE PERSOANE VIZATE

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal indicate în secțiunea III de mai jos, ale următoarelor categorii de persoane fizice:

 1. Vizitatorii site-ului care se abonează la buletinele informative, beneficiind astfel de serviciile Operatorului;
 2. Utilizatorii inregistrați, care au in mod implicit acces la zone restricționate utilizatorilor anonimi;
 3. Clienții magazinului online.

III.      DATE PRELUCRATE

Categoriile de date prelucrate sunt următoarele:

 1. nume şi prenume;
 2. adresa de corespondență;
 3. adresa de e-mail;
 4. număr de telefon.

IV.     SCOPUL ȘI DURATA PRELUCRĂRII

 • În vederea stabilirii relației contractuale dintre dumneavoastră și Operator, sunteţi invitat să ne furnizați date personale despre dumneavoastră ca beneficiar al serviciilor Operatorului, conform secțiunii III de mai sus.
 • Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Operator:
  1. Pentru prestarea serviciilor Operatorului, în mod adaptat pentru fiecare client al Operatorului sau membru al Balanceur și pentru emiterea cardului de membru Balanceur;
  2. Accesul utilizatorului înregistrat la serviciile noastre de ştiri despre propriile produse şi servicii, cât și pentru transmiterea ofertelor speciale;
  3. Pentru dezvoltarea unei relaţii de încredere reciprocă prin identificarea conţinutului relevant de informaţii pentru utilizator şi folosirea tehnicilor de marketing, însă numai cu acordul explicit primit din partea utilizatorului înregistrat.
 • Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: la solicitarea autorităţilor publice fiscale.
 • Datele personale colectate sunt utilizate în primul rând în scopul de identificare a utilizatorilor înregistraţi ai Site-ului. Datele personale colectate nu fac subiectul unor operaţiuni de vânzare sau de schimbare cu date similare de la alti terţi.
 • Datele vor fi prelucrate pe perioada de valabilitate a contractului plus perioada de arhivare potrivit legii, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încheierii contractului, cu excepția datelor personale prelucrate pentru scop de marketing, reclamă și publicitate, a căror prelucrare va înceta la exercitarea dreptului de opoziție (în cazul în care acesta exercitat mai devreme).

V.       DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 • Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal indicate în prezenta Notă nu este obligatoriu, însă refuzul dumneavoastră̆ de a furniza aceste date determină imposibilitatea beneficierii de serviciile Balanceur.
 • Prin încheierea contractului cu Operatorul, semnarea prezentei note de informare şi transmiterea datelor personale, vă exprimaţi acordul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (inclusiv, dar fără limitare la colectarea, utilizarea, stocarea cât și folosirea și prelucrarea acestora în scopul pregătirii ofertei și a emiterii Cardului de membru Balanceur, precum și în scopuri de marketing, reclamă, publicitate).
 • Conform legislaţiei aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. De asemenea, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate şi de a solicita excluderea din baza de date a operatorului.
 • Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la următoarele date de contact: PURE TECH KITS S.R.L  – Hălăucești, Jud Iași, cod poştal 707240; sau prin e-mail la adresa info@balanceur.ro
 • In cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure ca predarea se va face numai personal.
 • În funcţie de solicitare, Operatorul se obligă:
  1. să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
  2. să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor legale;
  3. să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, cu excepţia cazului în care prelucrarea are loc ca urmare a unei cerinţe legale (de exemplu, pentru evidenţa contabilă a încasărilor).
 • Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Operator,

PURE TECH KITS S.R.L.